rekkewire2

Påmelding
Årsmøtet for NOR Rating vil bli avholdt digitalt på møtesystemet Teams. Det kreves ingen forkunskaper om møtesystemet for å kunne delta. Alle som ønsker å delta må registrere seg på skjemaet under. Etter registrering får du tilsendt en innkalling med link til møtet. Det er bare båteiere som har målebrev utstedt av klasseklubben i 2019 eller 2020 som har stemmerett. Dette blir kontrollert elektronisk. 
Møtet vil finne sted mandag 23. november kl 20:00. (Merk tidspunktet).
Klikk her: https://forms.gle/atnqJvkdSSjBA8pPA  

Sakliste 

 1. godkjenning av innkallingen
 2. valg av dirigent
 3. valg av to til å undertegne protokollen
 4. årsberetning 2019/2020
 5. regnskap for 2019/2020 i revidert stand og status for økonomi
 6. innkomne forslag og saker til orientering.
 7. vedta budsjett og handlingsplan for neste 2-års periode
 8. valg av styreleder
 9. valg av styremedlemmer som er på valg
 10. valg av 2 revisorer (kontrollkomite)
 11. valg av valgkomite
 12. valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.

 
Saker til behandling
Årsberetning 2019-2020: Klikk her
Regnskap 2019-2020.   Klikk her
Revisjonsberetning    Klikk her
Lovforslag fra styret: Styret utvides: Klikk her
Lovforslag fra styret: Storbåt innføres som fellesbetegnelse:  Klikk her. 
Orientering om søknad om ny klasseklubb. Klikk her
Budsjett og handlingsplan 2021 - 2022:  Klikk her
Valgkomiteens instilling:  Klikk her

Om Lovendring: 
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva endringen vil gå ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.