Landets østligste seilforening med NOR Rating regatta ?
Landets vestligste seilforening med NOR Rating regatta ?
NOR Rating Service. NOR Rating Målekontor
Idrettens Hus, Oslo. Norges Seilforbund har kontor her.

Hva er NOR Rating ?

Båtene  Klasseklubben NOR Rating har som formål å fremme respittseiling, det vil si alle former for kappseiling der båter av ulike typer kan konkurrere mot hverandre.  Båtene er av mange slag: Turbåter fra 1980-tallet, små havseilere med tomanns besetning, moderne og komfortable familiebåter og avanserte regattabåter. Størrelsen går fra rundt 25 fot til 50 fot og mer. "Man tar hva man har". Klassen betegnes gjerne samlet som "Storbåt".

Medlemmene  Kappseiling gir sosialt fellesskap og engasjement. Klasseklubbens aktiviteter bidrar til innsikt og mestring, videreutvikler seilerne og gjør sporten attraktiv og sikker. Fortolighet med egen båt øker tryggheten under turseiling med familie og venner.  

NOR Rating har rundt 1000 medlemsbåter.  

Arrangement  Konkurransene kan vare et par timer etter jobb - "onsdagsseilas" -  eller det kan være større stevner med baneseilaser og lengre distanseseilaser. Regatta kan arrangeres for båter som seiler shorthanded, dvs. singelhanded eller dobbelhanded, eller båtene kan ha fullt mannskap. Det arrangeres også NM og internasjonale regattaer. Seilforeninger over hele landet står for arrangementene.

Målebrev  Medlemmenes båter blir målt og registrert, deretter beregnes ratingen ("fartspotensialet") som benyttes i tidskorrigeringen når resultatet fra kappseiling skal avgjøres. Klasseklubben forvalter båtmålene og dokumenterer disse ved å utstede ORC-Club målebrev og ORC-International målebrev til bruk i lokale, nasjonale og internasjonale regattaer. NOR Rating anvender regneprogram og prosedyrer som er utviklet av Offshore Racing Congress (ORC). Det utstedes målebrev for seiling med fullt mannskap, shorthanded-mannskap og seiling uten spinnaker. Hjemmesidene redegjør for teoretisk bakgrunn og praktiske forhold ved klubbens virksomheten. 

Målere  NOR Rating har knyttet til seg autoriserte båtmålere over hele landet. Disse hjelper til med å måle og registrere seil og øvrige båtmål. Målingen baseres på ORC-International Measurement System og ORC-Racing Systems.   

Rådgiving og samarbeid  NOR Rating informerer og gir råd om respittseiling og samarbeider med seilforeningene om regatta-arrangement. Klasseklubben er tilsluttet Norges Seilforbund, samarbeider med Seilforbundets organer og er underlagt NSF's bestemmelser for klasseklubber. NOR Rating holder kontakt med de nordiske og nord-Europiske landenes søsterorganisasjoner. Sammen med NSF er NOR Rating representert i Offshore Racing Congress - ORC. 

Ledelse  Klasseklubben ledes av et styre som velges av seilerne annethvert år. Styret arbeider med å realisere klubbens formål ved å stimulere til kappseiling, hjelpe til med kurs og arrangement, informere med internettsider, videreutvikle klassereglene og legge til rette for båtmåling og utstedelse av målebrev. Styret kaller inn til årsmøte og forvalter klubbens økonomi. Administrative oppgaver utføres til daglig ved Servicekontoret hos Norges Seilforbund.

Historien  Klasseklubben ble etablert i 2004 under navnet "NORLYS - Klasseklubb for LYS-seiling i Norge". Lindingö Yard Stick er det opprinnelige navnet på den empiri-baserte respittregelen som ble brukt den gangen. Klubbens formål var å fremme respittseiling, samt å forvalte måleregelen. Kurs og opplæring var viktig i de tidlige årene, og en ønsket å arrangere Norgesmesterskap og Klassemesterskap. Mye arbeid ble lagt i å utvikle databasen for båtmål og ratingtall for norske båter.

I 2012/2013 ble LYS-systemet forlatt og klasseklubben baserte seg på ORC's respittsystem. Navnet ble byttet til NOR Rating. Norwegian Offshore Racing Club ble innlemmet i NOR Rating i 2016. I 2018 inngikk klasseklubben en avtale med NSF om bruk av NSF's administrasjon til sevice-tjenester. Klasseklubbens database ble modernisert og hjemmesidene på internett videreutviklet.

I 2020 ble klasseklubben splittet i to ved at NSF opprettet en egen klasseklubb - Shorthanded Sailing Norway - for kappseiling med bare en eller to personer ombord.

I 2022 ble Half Ton Class Norway opprettet som egen klasseklubb for respittseiling med båter som tidligere var 1/2-tonnere under IOR-regelen.  

SGP

Årsmøte dokumenter